See PRO editionSee PRO edition
See other templatesSee other templates

Projekt DiamonDT („Development of Innovative AcadeMy ON the basis of DT teaching”) – Akademia Design Thinking (DT) ma na celu rozwijanie wśród przyszłych absolwentów szkół wyższych kreatywności, otwartości, myślenia zorientowanego na innowacje dzięki wykorzystaniu metodologii Design Thinking. Projekt jest koordynowany przez Politechnikę Łódzką (PŁ) i realizowany wraz z uczelniami partnerskimi z Hiszpanii: Uniwersytet Vigo (UV - University of Vigo), Norwegii - Uniwersytet Tromsø (UiT - University of Tromsø) i Polski - Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy (UTP). Projekt ten jest odpowiedzią na obecne i przewidywane przyszłe wymagania europejskiego rynku pracy. Uczelnie z różnymi, ale spójnymi i silnymi doświadczeniami edukacyjnymi utworzyły konsorcjum realizujące projekt, co pomoże w osiągnięciu szerokiej komplementarności działań edukacyjnych i prac badawczych. Projekt DiamonDT przewiduje stworzenie ścieżki dydaktycznej opartej o metodologię Design Thinking, która będzie prowadziła do polepszenia potencjału absolwentów i podniesienia ich szans na rynku pracy. Opracowany proces edukacyjny będzie skierowany do trzech grup docelowych: studentów, nauczycieli akademickich jak również środowiska biznesu.

Cele projektu zostaną osiągnięte w wyniku różnych działań, spotkań i wydarzeń zaplanowanych w projekcie. Główne z nich to: profesjonalne szkolenie wybranej kadry akademickiej – DT Masterclass, wprowadzenie pilotażowego kursu DT do programów studiów pierwszego stopnia w uczelniach partnerskich, organizacja szkół letnich dla studentów: Narodowych Akademii Dobrych Praktyk DT oraz Międzynarodowych Wymian Dobrych Praktyk DT. Wiedza i doświadczenie zdobyte przez nauczycieli akademickich w ramach projektu pozwoli im na wprowadzanie zmian w procesie kształcenia poprzez wdrożenie metodologii Design Thinking do programów studiów na wybranych wydziałach/kierunkach studiów partnerów uczestniczących w projekcie.

 

Efekty realizacji projektu, które zaplanowano do osiągnięcia, to: opracowanie programu przedmiotu dla studiów pierwszego stopnia, w tym karty przedmiotu oraz materiałów dydaktycznych dla tego przedmiotu, opracowanie materiałów wykorzystywanych do szkolenia nauczycieli w zakresie metodologii DT, wielojęzycznych materiałów szkoleniowych i informacyjnych w zakresie DT na potrzeby szkół letnich. Najważniejszym rezultatem będzie podręcznik dobrych praktyk DT, który będzie obejmował praktyczne wskazówki na temat procesu edukacyjnego DT dla studentów i wykładowców, wzory dokumentów, opisy studiów przypadków, projekty, przykłady wykorzystane w trakcie realizacji projektu i uwagi zgłaszane przez studentów i wykładowców DT pracujących z grupami lokalnymi i międzynarodowymi. Podręcznik będzie uniwersalnym narzędziem dla europejskich instytucji szkolnictwa wyższego, które pomoże im wykorzystać DT w trakcie zajęć. Kilkudziesięciu wykładowców będzie uczestniczyć w profesjonalnych szkoleniach organizowanych lokalnie oraz u partnerów zagranicznych. Przedmiot DT, według programu opracowanego w ramach projektu, zostanie wprowadzony na wielu wydziałach uczelni biorących udział w projekcie i umieszczony w planie studiów. Kilkudziesięciu studentów weźmie udział w krajowych i międzynarodowych Akademiach Dobrych Praktyk DT. Realizacja wspólnych projektów umożliwi nawiązanie nowych kontaktów z przemysłem. Ponadto projekt obejmuje również rozwój umiejętności miękkich, takich jak wyrównanie lub poszerzenie wiedzy wśród studentów jak i wykładowców, jak również rozwój ich kompetencji.

 

Więcej o projekcie na stronie: http://diamondt.eu/

 

 

 

 

© Copyright2015 DT4U