See PRO editionSee PRO edition
See other templatesSee other templates

Nowe oczekiwania europejskich rynków pracy w stosunku do absolwentów uczelni wyższych, a w szczególności technicznych, wyrażają się nie w liczbach wypromowanych dyplomów, a w efektywnie wykształconych kompetencjach absolwenta. Sprostanie tym oczekiwaniom, co jest jednocześnie realizacją strategii bolońskiej, może się dokonać poprzez zmiany sposobów nauczania. Wiedza, umiejętności, kompetencje to 3 podstawowe filary wpisane w obecnie funkcjonujący system edukacji.

Do tej pory główny nacisk w kształceniu studentów położony był na aspekt wiedzy, zaniedbując często obszary związane z umiejętnościami i kompetencjami. Te ostatnie można i należy bezwzględnie wzmocnić i rozwijać oferując studentom w ścieżce kształcenia między innymi umiejętność kreatywnego tworzenia innowacyjnych, zorientowanych na odbiorcę rozwiązań, w międzynarodowych zespołach interdyscyplinarnych oraz poprzez realizację projektów we współpracy z biznesem.

Metodyka Design Thinking, jako metodyka kreatywnego tworzenia innowacyjnych rozwiązań, w szybkim tempie zyskała zwolenników na całym świecie. Również w Europie powstają placówki dydaktyczne ukierunkowane na naukę pracy właśnie z wykorzystaniem tej metodologii, wzorowane na pierwszym na świecie Instytucie Wzornictwa o nazwie d.school czyli pracowni metodyki Design Thinking, znajdującej się na jednej z najlepszych uczelni na świecie, czyli na Stanford University (USA).Politechnika Łódzka, korzystając z doświadczeń amerykańskich, rozpoczęła własny autorski proces tworzenia pracowni DT4U i wprowadzania metodyki Design Thinking jako przedmiotu w toku studiów, aby dać swoim wychowankom do ręki jedno z najbardziej innowacyjnych narzędzi, które z łatwością zastosują i wykorzystają jako absolwenci w swojej pracy zawodowej. Zespół DT4U stawia na kształcenie nowych unikalnych umiejętności praktycznych projektując i implementując wdrożenie w istniejącą ścieżkę kształcenia metodyki Design Thinking (DT). W ramach tego procesu realizowane są następujące elementy:

  • Program kształcenia z uwzględnieniem metodyki DT na studiach I i II stopnia,
  • Otwarcie studentów na bardziej kreatywne i innowacyjne myślenie ukształtowane procesem DT wdrożonym w etapy realizacji projektu,
  • Podniesienie kompetencji kadry akademickiej w zakresie DT,
  • Dostarczenie studentom procesów umożliwiających uzupełnienie lub podniesienie poziomu posiadanej wiedzy w zakresie efektywnego myślenia, myślenia zespołowego, jak również jej weryfikacja i ewaluacja,
  • Wzbogacenie zaplecza infrastrukturalnego, narzędziowego dla potrzeb prowadzenia procesów kształcenia metodyką DT,
  • Intensyfikacja współpracy ze sferą biznesowo-przemysłową,
  • Dostarczenie odbiorcom spektrum możliwości zastosowań opracowanej innowacji celem podniesienia atrakcyjności prowadzonych form nauczania, a tym samym przełamywania istniejących w tym zakresie stereotypów,
  • Przygotowanie profesjonalnych materiałów dydaktycznych, które będą pomocne w szkoleniu kadry akademickiej jak również przewodnika po dobrych praktykach w DT.

W roku akademickim 2014/2015 Design Thinking ruszyło jako przedmiot obowiązkowy dla studentów Politechniki Łódzkiej. Z metodologią zapoznają się już pierwszoroczniacy z Wydziału Mechanicznego, na kierunku inżynieria materiałowa.

Upowszechnienie znajomości technik grupowego rozwiązywania przez studentów problemów innowacyjnymi metodami projektowego myślenia w interdyscyplinarnych zespołach jest warunkiem skutecznego budowania społeczeństwa opartego na wiedzy. W tym kontekście stanowi to jeden z głównych celów strategicznych UE oraz w polityce edukacyjnej państwa. Potrzeba taka dostrzegana jest również przez UE, która w dokumencie Modernizacja Szkolnictwa Wyższego wskazuje potrzebę stosowania elastycznych i innowacyjnych metod uczenia i nauczania celem poprawy jakości. Komisja Europejska zauważa, że: "absolwentom szkół wyższych brakuje umiejętności, które przekładają się na wzrost innowacyjności firm". Umożliwienie absolwentom uczelni zdobycia praktycznego doświadczenia opartego na innowacyjnym sposobie myślenia ułatwi ich integrację z rynkiem pracy i zwiększy szansę zatrudnienie, jak również skłoni do zakładania własnych firm.

Z powyższych danych wyraźnie wynika, iż wdrożenie metody DT w toku regularnych studiów zapewni poprawę jakości kształcenia, a także zapewni dostosowanie programów studiów do potrzeb i wymagań europejskiego rynku pracy. Na podstawie osiągnięć gospodarczych innych krajów, które już prowadzą z sukcesem podobną politykę kształcenia, można wnioskować, że w przyszłości przełoży się to na wzrost innowacyjności gospodarki krajów uczestniczących w projekcie.

© Copyright2015 DT4U